STATUT UDRUGE STALNIH SUDSKIH TUMAČA

Statut u Word dokumentu

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 88/01 i 11/02), Skupština Udruge stalnih sudskih tumača, na izbornoj sjednici Skupštine održanoj 15. veljače 2014. godine, donijela je

 

NOVI STATUT

 

Udruge stalnih sudskih tumača

I

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; o pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; o imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; o prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Udruga stalnih sudskih tumača.

Skraćeni naziv udruge je: USST.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor.

 

Članak 3.

 

USST je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu. USST je neprofitna pravna osoba.

                                                      

Članak 4.

 

Udruga ima dva pečata.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga stalnih sudskih tumača – Zagreb - a po sredini pečata vodoravno upisan je skraćeni naziv Udruge: USST.

Ispod skraćenog naziva upisuje se broj 1 na jednom pečatu, a broj 2 na drugom pečatu.

 

Članak 5.

 

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete rada stalnih sudskih tumača.

 

Članak 7.

 

Djelatnosti udruge su:

 

 - strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova,
 - organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problematici rada,

- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 - poticanje mladih stručnjaka na uključivanje u rad stalnih sudskih tumača,
 - ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama sudskih tumača,
 - izdavanje stručne literature sukladno zakonu.
 

 

Članak 8.

 

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

-        pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

-        javnim priopćavanjem.

 

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

 

Članom Udruge može postati stalni sudski tumač koji prihvati Statut i opće akte Udruge.

 

Članak 10.

 

Članom Udruge postaje se upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

 

Članak 11.

 

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

 

Članak 12.

 

Prava i obveze članova su:

–        da biraju i budu birani u tijela Udruge,

–        da budu obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te o materijalno-financijskom

poslovanju Udruge,

–        da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njezinih tijela,

–        da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge,

–        da redovito plaćanju članarinu,

–        da čuvaju i podižu ugled Udruge,

–        da čuvaju materijalna dobra i izvršavaju preuzete obveze.

 

Članak 13.

 

Članstvo u udruzi prestaje:

-        dragovoljnim istupom,

-        neplaćanjem članarine,

-        isključenjem,

-        prestankom djelovanja Udruge.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči štetu Udruzi i njezinom članstvu.

 

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.

 

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

 

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 14.

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV

TIJELA UDRUGE

Članak 15.

 

Tijela udruge su:

-        Skupština

-        Predsjednik

-        Dopredsjednik

-        Tajnik

-        Upravni odbor

-        Nadzorni odbor

 

SKUPŠTINA

 

Članak 16.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

 

Članak 17.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

 

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 18.

 

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 19.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Ukoliko u dogovoreno vrijeme za održavanje sjednice Skupštine nije nazocna natpolovicna vecina svih clanova, ceka se 30 minuta na dolazak clanova. Po isteku vremena od 30 minuta, pravovaljane odluke donose se vecinom glasova nazocnih clanova. 

 

Skupština Udruge može razriješiti Upravni odbor i predsjednika Udruge i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko Skupština Udruge razrješava sve članove Upravnog odbora, Skupština Udruge tada bira nove s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština Udruge bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav Upravnog odbora birani.

 

Na prijedlog najmanje dva člana Skupštine razmatra se i glasuje o opozivu s dužnosti člana Upravnog odbora. Glasovanje će se izvršiti na Sjednici skupštine i u skladu s odredbama članka 19. Statuta.

 

Članak 20.

 

Skupština udruge:

-        utvrđuje politiku razvitka Udruge,

-        donosi i mijenja Statut Udruge,

-        donosi financijski plan i završni račun,

-        donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

-        bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,

-        razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

-        daje smjernice za rad Udruge,

-        odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

-        odlučuje o prestanku rada Udruge,

-        obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

-        bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog i Nadzornog odbora.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 21.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

 

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 (četiri) godine s time da može biti biran više puta zaredom.

 

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 22.

 

Predsjednik:

-        zastupa Udrugu,

-        saziva Skupštinu Udruge,

-        odgovara za zakonitost rada Udruge,

-        rukovodi radom Skupštine Udruge,

-        upravlja imovinom Udruge,

-        imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,

-        obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

-        odlučuje o primanju u članstvo novih članova Udruge.

 

Članak 23.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat Dopredsjednika traje 4 (četiri) godine s time da može biti biran više puta zaredom.

 

TAJNIK

 

Članak 24.

 

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi Registar članova.

Tajnik može biti imenovan više puta zaredom.

 

Članak 25.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 26.

 

Upravni odbor čine: predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Članove Upravnog odbora bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti birani ponovno.

 

U slučaju da nekom od članova iz bilo kojeg razloga prestane članstvo u Udruzi, a time i mandat u Upravnom odboru, ostali članovi Upravnog odbora predložit će drugog člana kojeg bira Skupština.

 

Upravni odbor:

-        odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

-        utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,

-        utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

-        brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

-        odlučuje o korištenju imovine Udruge,

-        podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

-        imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,

-        brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

-        vodi materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

-        donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

-        obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

 

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu na prvoj sjednici.

 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 27.

 

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira Skupština Udruge na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti birani ponovno.

 

U slučaju da nekom od članova iz bilo kojeg razloga prestane članstvo u Udruzi, a time i mandat u Nadzornom odboru, ostali članovi Nadzornog odbora predložit će drugog člana kojeg bira Skupština.

 

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi između sebe. Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi radom Odbora, saziva sjednice te obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Odbor.

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

-          primjenu odredaba Statuta USST-a,

-          ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih općih akata Udruge,

-          financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,

-          obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini USST-a.

 

Svaki član Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu na prvoj sjednici.

 

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Nadzornog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Nadzornog odbora.

 

Članak 28.

 

Nadzorni odbor ovlašten je zatražiti uvid u dokumentaciju o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i dati tražene obavijesti.

 

Članovi Nadzornog odbora mogu nazočiti sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

 

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge.

 

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

 

Imovinu Udruge čine:

-        novčana sredstva,

-        pokretne stvari,

-        nekretnine,

-        druga imovinska prava.

 

Članak 30.

 

Udruga stječe imovinu:

-        od članarine,

-        od dobrovoljnih priloga i darova,

-        od dotacija iz proračuna,

-        od sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,

-        od sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja te izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu,

-        iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 31.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

 

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina pripast će njezinim osnivačima, i to u jednakim dijelovima.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 34.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

U Zagrebu, 15. veljače 2014. godine

                                                                           

 Predsjednica Udruge

 Zdenka Pavlović Gečević, prof.