Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
2814

Na temelju članka 137. stavak 5. Zakona o sudovima (»Narod­ne novine« br. 150/05 i 16/07), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za stalnog sudskog tumača, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad.

II. UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA

1. Uvjeti

Članak 2.

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
1) uz znanje hrvatskog jezika, da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom, a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine i tim jezikom,
2) poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,
3) ima završen sveučilišni diplomski studij.
Za stalnog sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1.a) Zakona o državnim službenicima, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača, dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kad traži imenovanje za stalnog sudskog tumača.
Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice EU ili strani državaljanin ako ispunjava uvjete iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga Pravilnika i ako uz znanje jezika matične države potpuno vlada hrvatskim jezikom ili jezikom etničke ili nacionalne zajednice ili manjine.
Pravne osobe mogu obavljati poslove stalnog sudskog tumača ako u registriranoj djelatnosti imaju i djelatnost poslova prevođenja i imaju u stalnom radnom odnosu najmanje jednog sudskog tumača za odgovarajuće jezike koje imaju registrirane u djelatnosti.
O početku svoga rada pravne osobe dužne su obavijestiti predsjednika nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda i dostaviti popis stalnih sudskih tumača koji su kod pravne osobe zaposlene.

Članak 3.

Postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.
Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o školskoj spremi i znanju jezika.
Znanje jezika za koje kandidat traži imenovanje dokazuje se diplomom sveučilišnog diplomskog studija za dotični jezik ili svjedodžbom priznatog ispita o znanju jezika (razina C2 prema Europskom referentnom okviru) za koje kandidat traži imenovanje.
Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na provjeru znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i državne uprave, te poznavanju pravnog nazivlja.
Kandidat za stalnog sudskog tumača koji je diplomirani prav­nik ne podliježe provjeri znanja iz stavka 4. ovoga članka, kao ni osoba koja je već imenovana za stalnog sudskog tumača za neki drugi jezik.
Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na stručnu obuku u jednu od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača.

Članak 4.

Stručna obuka kandidata za stalne sudske tumače obavljat će se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača, koje u članstvu imaju najmanje tri stalna sudska tumača.
Program obuke odobrava Ministarstvo pravosuđa na zahtjev udruge. Uz zahtjev udruga prilaže i program obuke.
Obuka može trajati najdulje dva mjeseca.

2. Provjera

Članak 5.

Provjera znanja iz članka 3. stavak 4. ovoga Pravilnika obavlja se pred Povjerenstvom za provjeru znanja (u da­ljem tekstu: Povjerenstvo) prema programu kojega propisuje ministar pravosuđa.
Povjerenstvo se osniva pri županijskom odnosno trgovačkom sudu.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda od sudaca toga suda na vrijeme od dvije godine.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu. Visinu nagrade po kandidatu određuje ministar pravosuđa.
Izdatke za rad Povjerenstva snosi kandidat za stalnog sudskog tumača.

Članak 6.

Provjera znanja kandidata pred Povjerenstvom obavlja se usmeno.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno. Zapisnik sadrži: ime, prezime i adresu kandidata, sastav Povjerenstva, datum provjere znanja, tijek i rezultat provjere.
Povjerenstvo ocjenjuje rezultat provjere znanja i utvrđuje je li kandidat »zadovoljio« ili »nije zadovoljio« na provjeri znanja.

Članak 7.

Kandidat koji na provjeri znanja nije zadovoljio može se ponov­no prijaviti na provjeru znanja nakon tri mjeseca.

3. Odluka o zahtjevu

Članak 8.

Predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog su­da odlučuje o zahtjevu nakon provedenog postupka i prikupljenih podataka.
O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

4. Odbijanje zahtjeva

Članak 9.

Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje kojim se zahtjev zainteresirane osobe odbija:
– ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika,
– ako prigodom provjere znanja podnositelj zahtjeva nije zadovoljio,
– ako podnositelj zahtjeva nije obavio stručnu obuku u jednoj od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.
Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda u dva primjerka.
5. Rješenje o imenovanju

Članak 10.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika, a na provjeri znanja bude ocijenjen s ocjenom »zadovoljio« i obavio stručnu obuku, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača.
Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine.
Rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača sadrži:
– osobne podatke stalnog sudskog tumača,
– naziv jezika za kojega je postavljen tumačem.
– podatke o stručnoj spremi i dokazima o poznavanju jezika za koji je imenovan.
Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda obavijestit će o imenovanju stalnog sudskog tumača sve općinske sudove s područja županijskog odnosno trgovačkog suda.

6. Prisega

Članak 11.

Osoba imenovana za stalnog sudskog tumača daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda.
Tekst prisege glasi:
»Prisežem svojom čašću da ću dužnost stalnog sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju«.
Stalni sudski tumač će potpisati prisegu.

7. Ponovno imenovanje

Članak 12.

Stalni sudski tumač nakon proteka vremena na koje je imenovan za sudskog tumača može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine.
Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan.
Uz zahtjev za ponovno imenovanje, stalni sudski tumač mora dostaviti kopiju rješenja o imenovanju za stalnog sudskog tumača iz prethodnog mandata, kao i popis izvršenih prijevoda.
Predsjednik suda, kada utvrdi da ne postoje zapreke iz članka 2. ovoga Pravilnika za imenovanje, donijet će rješenje o ponovnom imenovanju za razdoblje od četiri godine.
Ponovno imenovani stalni sudski tumač ne daje prisegu.

Članak 13.

Stalni sudski tumač dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je prigodom obavljanja poslova stalnog sudskog tumača saznao.
Stalnom sudskom tumaču odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove stalnog sudskog tumača zabranjeno je isticanje svojstva stalnog sudskog tumača na javnim i privatnim površinama ili reklamiranje, osim uobičajene oznake na adresi sjedišta stalnog sudskog tumača.

8. Razrješenje

Članak 14.

Imenovanog stalnog sudskog tumača predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda razriješit će:
– ako to sam zatraži,
– ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali uvjeti na temelju kojih je imenovan,
– ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela progla­šen nesposobnim za obavljanje djelatnosti ili struke za koju se je školovao odnosno kojom se bavi kao zanimanjem,
– ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,
– ako je osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu i ako je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog tumača,
– ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove prevođenja,
– ako uslijed promjene boravišta napusti područje županijskog odnosno trgovačkog suda za koje je imenovan,
– ako povrijedi odredbe članka 13. ovoga Pravilnika.
Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.
Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Članak 15.

Danom konačnosti rješenja o razrješenju stalni sudski tumač briše se iz Popisa stalnih sudskih tumača. Bilješka o brisanju upisuje se u odjeljak »primjedba«. O brisanju se izvješćuju svi sudovi.
Danom brisanja iz Popisa stalni sudski tumač dužan je zaključi­ti Dnevnik prijevoda i ovjera i predati ga, zajedno sa svojim pečatom, predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji ga je imenovao za stalnog sudskog tumača.

Članak 16.

U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih tumača primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
9. Popis stalnih sudskih tumača

Članak 17.

Popis stalnih sudskih tumača unosi se u jedinstveni elektronički Popis stalnih sudskih tumača za područje cijele Hrvatske. Za unošenje podataka na popis nadležan je županijski odnosno trgovački sud koji je imenovao tumača.
Popisi se moraju voditi uredno i na vrijeme.
Ako stalni sudski tumač umre, bude razriješen ili ne bude ponovno imenovan briše se iz Popisa stalnih sudskih tumača, o čemu se obavještavaju svi sudovi na području nadležnosti županijskog odnosno trgovačkog suda i Ministarstvo pravosuđa.
10. Evidencija o radu stalnog sudskog tumača
Članak 18.
Stalni sudski tumač dužan je voditi evidenciju o svom radu.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u obliku knjige pod nazivom »Dnevnik prijevoda i ovjera«. Knjiga mora biti prošivena jamstvenikom i ovjerena od strane predsjednika županijskog ili trgo­vačkog suda.
»Dnevnik prijevoda i ovjera« vodi se na propisanim tiskanicama formata A4, uvezenih u knjigu s tvrdim koricama. Na korice se stavlja oznaka »Dnevnik prijevoda i ovjera«.
U Dnevnik prijevoda i ovjera upisuju se sljedeći podaci:
– redni broj,
– datum primitka isprave za prevođenje odnosno datum obav­ljenog usmenog prevođenja,
– broj i datum akta suda, drugog državnog tijela ili pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje, odnosno ime i prezime, adresa i broj osobne iskaznice podnositelja isprave,
– predmet prijevoda,
– iznos naplaćene nagrade i drugih izdataka za prijevod,
– potvrda podnositelja isprave da je prijevod obavljen i datum obavljenog prijevoda,
– primjedba.
Dnevnik prijevoda i ovjera zaključuje se na kraju kalendarske godine, a ispod posljednjeg upisa tekuće godine povlači se crta.

11. Potvrda

Članak 19.

Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi: »Ja _________ stalni sudski tumač za ______ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog – Trgovačkog suda u ______ broj _____ od ______ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na ________ jeziku.
Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.
Potvrda iz stavka 1. ovog članka prevodi se na sve jezike. Valjani tekst prijevoda daje strukovna udruga stalnih sudskih tumača, a imenovani stalni sudski tumač dobiva je u uredu predsjednika nad­ležnog županijskog odnosno trgovačkog suda zajedno s rješenjem o imenovanju.
Ako prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova ili araka, stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojem, a listovi odnos­no arci prošiveni i na kraju ovjereni pečatom i potpisom stalnog sudskog tumača. Uz ovjereni prijevod uvezuje se i preslika ili original izvornog teksta.
Naslovna, svaka sljedeća i posljednja stranica pisanih prijevoda s tekstom ovjere jednoobraznog su izgleda, prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Na naslovnoj stranici se navodi naslov prevedenog teksta.
Ispod potvrde se označuje mjesto i datum prevođenja, stavlja broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera, te vla­storučni potpis i otisak pečata sudskog tumača.

12. Dužnosti

Članak 20.

Stalni sudski tumač ima pečat kojega je dužan nabaviti o svom trošku.
Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku »stalni sudski tumač« i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te prebivalište tumača.
Tekst pečata je na hrvatskom jeziku, te jeziku za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača. Pečat je plave boje.
Stalni sudski tumač dužan je otisak svog pečata i vlastoručni potpis pohraniti u županijskom odnosno trgovačkom sudu kod kojega je imenovan za stalnog sudskog tumača.
Stalni sudski tumač dužan je na zgradu u kojoj obavlja djelat­nost o svom trošku postaviti tablu s tekstom: (upisati ime i prezime), Stalni sudski tumač za (jezik za koji je imenovan), te ispod toga naziv ulice i broj kuće.
Stalni sudski tumač dužan je izdati račun o obavljenoj usluzi prijevoda.
Stalni sudski tumač dužan je nadležnom županijskom odnosno trgovačkom sudu javiti svaku promjenu svojih osobnih podataka.

Članak 21.

Stalni sudski tumač dužan je poslove za čije je obavljanje ovlašten obavljati savjesno i u skladu s propisima.

III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA

1. Naknade troškova

Članak 22.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je imao u svezi prevođenja.
Naknade obuhvaćaju:
– putne troškove,
– dnevnice,
– troškove za smještaj (noćenje).

Putni troškovi

Članak 23.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za troškove prijevoza.
Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do mjesta gdje će stalni sudski tumač obaviti prevođenje, kao i za povratak u prebivalište od­nosno boravište. Ovi troškovi obračunavaju se u visini prijevoznih troškova javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.
Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov.
Članak 24.
Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.
Prijevozni troškovi obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava (računa), kojima se dokazuju prijevozni troškovi i drugi izdaci navedeni u putnom nalogu.

Troškovi za dnevnice i smještaj

Članak 25.

Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta između 8 – 12 sati stalnom sudskom tumaču pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno između 12 – 24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak.
Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu u istom mjestu, a koji se priznaju i sucu.

2. Nagrada za rad tumača

Članak 26.

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Visina nagrade iznosi:
1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a;
2. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pis­mom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku bez PDV-a;
3. Za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a;
4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
5. Za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Članak 27.

Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 150,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat.
U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obav­lja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

Članak 28.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknadu troškova koje je imao u gotovom novcu u svezi s prevođenjem.
Stalni je sudski tumač dužan o svakom primitku novca za nagra­du i druge izdatke u svezi s tumačenjem izdati račun odnosno račun i za druge izdatke.

Članak 29.

Visinu nagrade i naknade drugih troškova za prevođenje pred sudom odmjerava sud po čijem zahtjevu je prevođenje obavljeno sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Rad stalnih sudskih tumača nadzire županijski odnosno trgovački sud koji je imenovao stalnog sudskog tumača i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 31.

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na tumače koje sud imenuje za pojedini slučaj, kao i na tumače znakova gluhonijemih, gluhih, nijemih ili drugih osoba s kojima se, zbog tjelesnih ili drugih mana, ne može na drugi način sporazumjeti.

Članak 32.

Predsjednici županijskih i trgovačkih sudova dužni su Ministarstvu pravosuđa dostavljati primjerak rješenja o imenovanju, odnosno razrješenju stalnog sudskog tumača.

Članak 33.

Stalnim sudskim tumačima postavljenim po odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 35/98 i 132/05) prestaje svojstvo tumača danom isteka vremena na koje su imenovani, ako prema odredbama ovoga Pravilnika ne budu ponovno imenovani za stalnog sudskog tumača za odgovarajući jezik.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 132/05).
Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 710-05/07-01/20
Urbroj: 514-06-02/1-08-13
Zagreb, 12. lipnja 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.


ŽUPANIJSKI (TRGOVAČKI) SUD
POPIS STALNIH SUDSKIH TUMAČA
===========================================
===========================================

Ispravak Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

Narodne novine br.: 119
15.10.2008.

Nakon izvršenja uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o stalnim sudskim tumačima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 88 od 28. srpnja 2008. godine, te se daje

ISPRAVAK
PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

Uz Pravilnik objavljuje se Prilog iz članka 19. stavka 5. Pravilnika pod nazivom »Jednoobrazni izgled pismenog prijevoda stalnog sudskog tumača – Naslovna stranica«.

JEDNOOBRAZNI IZGLED PISMENOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČA

Klasa: 710-05/07-01/20
Urbroj: 514-03-03-08-14
Zagreb, 3. listopada 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.